Các hàm thời gian trong Excel hiện nay – chi tiết nhất

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hiện nay có rất nhiều hàm thời gian trong excel chuyên được dùng để xử lý dữ liệu về thời gian như: Ngày, tháng, năm hay về giờ, phút, giây một cách thuận tiện và dễ dàng. Một số hàm nổi trội trong số đó là hàm TIME, hàm NOW, hàm DATEDIF, và các hàm khác như HOUR, MINUTE, SECOND trong excel. Vậy các hàm đó là hàm nào và cách sử dụng ra sao? Hãy cùng đến với bài viết dưới đây của NTP để biết thêm nhé.

Các hàm thời gian trong excel

Hiện nay có rất nhiều Hàm thời gian trong excel chuyên được dùng để xử lý dữ liệu về thời gian như: Ngày, tháng, năm hay về giờ, phút, giây một cách thuận tiện và dễ dàng. Một số hàm nổi trội trong số đó là hàm TIME, hàm NOW, hàm DATEDIF, và các hàm khác như HOUR, MINUTE, SECOND trong excel.

Hàm TIME – Hàm thời gian trong excel

Hàm TIME trong excel sẽ trả về kết quả là một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1. Còn nếu định dạng của ô cần trả về giá trị thời gian thì nó sẽ trả về định dạng là giờ phút giây.

Cú pháp hàm TIME

=TIME(hour, minute, second)

Chú thích:

 • hour: Là giá trị giờ.
 • minute: Là giá trị phút.
 • second: Là giá trị giây.

Cách dùng hàm TIME excel

Ví dụ 1: Hãy sử dụng hàm TIME để thể hiện giá trị thời gian là: 8:30:50 AM (8 giờ 30 phút 50 giây – Sáng).

Để thể hiện được giá trị thời gian như trên bạn tiến hành nhập công thức tại một ô bất kỳ với cú pháp như sau: =TIME(8,30,50), sau đó bạn nhấn ENTER hàm TIME trong excel sẽ trả về kết quả tương tự như hình bên dưới.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm TIME – Excel

Ví dụ 2: Hãy sử dụng hàm TIME để thể hiện giá trị thời gian là: 10:45:00 PM (10 giờ 45 phút 00 giây – Tối).

Để thể hiện được giá trị thời gian như trên bạn tiến hành nhập công thức tại một ô bất kỳ với cú pháp như sau: =TIME(22,45,0), sau đó bạn nhấn ENTER hàm TIME trong excel sẽ trả về kết quả tương tự như hình bên dưới.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm TIME – Excel

Lưu ý khi dùng hàm TIME:

 • Khi bạn chưa định dạng ô chứa kết quả hàm TIME ở kiểu định dạng h:mm:ss AM/PM hay h:mm:ss mà để ở kiểu định dạng general thì kết quả khi trả về của hàm TIME sẽ là một số thập phân của một giá trị thời gian cụ thể trong khoảng từ 0 đến nhỏ hơn 1.

Hàm NOW – Hàm thời gian hiện tại trong excel

Hàm NOW là hàm trả về ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống.

Cú pháp hàm NOW: =NOW()

Chú thích: Hàm NOW là hàm không chứa tham số.

Ví dụ 3: Dùng hàm NOW để xác định giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện tại của hệ thống.

Tiến hành: Tại địa chỉ 1 ô bất kì bạn chọn trong trang tính Excel bạn tiến hành nhập công thức =NOW(), sau đó nhấn ENTER hàm NOW sẽ trả về kết quả mà bạn mong muốn. Như hình minh họa dưới đây.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm NOW – hàm thời gian hiện tại trong excel

Ví dụ 4: Dùng hàm NOW để xác định giá trị ngày tháng năm và giờ phút ngày hôm trước của hệ thống.

Tiến hành: Tại địa chỉ 1 ô bất kì bạn chọn trong trang tính Excel bạn tiến hành nhập công thức =NOW()-1, sau đó nhấn ENTER hàm NOW sẽ trả về kết quả mà bạn mong muốn. Như hình minh họa dưới đây.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm NOW – hàm thời gian hiện tại trong excel

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian giữa 2 thời điểm

Cú pháp hàm DATEDIF

=DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Chú thích:

 • start_date: Là ngày tháng năm đầu tiên hoặc là ngày bắt đầu của khoảng thời gian ta cần tính.
 • end_date: Là ngày cuối cùng hoặc là ngày kết thúc của khoảng thời gian ta cần tính.
 • unit: Là viết tắt dạng văn bản của đơn vị thời gian. Hàm DATEDIF trong excel có 6 tùy chọn đó là:

“d”: Hàm sẽ trả về số ngày giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

“m”: Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lấy phần nguyên)  giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

“y”: Hàm sẽ trả về số năm (chỉ lấy phần nguyên) giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

“yd”: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa tròn năm) giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

“ym”: Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

“md”: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

Cách dùng hàm DATEDIF excel

Dựa vào bảng dữ liệu HÀM DATEDIF TRONG EXCEL được cho bên dưới, bạn hãy thực hành các ví dụ sau để hiểu hơn về hàm DATEDIF trong excel nhé.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Ví dụ 5: Hãy sử dụng hàm DATEDIF để tính ra số ngày giữa 2 mốc thời gian tương ứng trong cột C và D (Ngày tuyển dụng và Ngày nghỉ việc) cho từng nhân viên trong bảng. Để có thể tính được số ngày bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại địa chỉ ô E3 bạn nhập cú pháp =DATEDIF(C3,D3,”d”) để hàm thực hiện việc tính số ngày giữa 2 mốc thời gian được xét.

Chú thích công thức:

 • C3: Là mốc thời gian đầu tiên/ ngày bắt đầu của khoảng thời gian ta xét để tính ngày.
 • D3: Là mốc thời gian cuối cùng/ ngày kết thúc của khoảng thời gian ta xét để tính ngày.
 • “d”: Là viết tắt dạng văn bản của đơn vị thời gian. Hàm sẽ trả về số ngày giữa 2 khoảng thời gian ta xét.
  Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Bước 2: Sau đó nhấn ENTER và tiến hành COPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại, hàm DATEDIF trong excel sẽ trả về số ngày giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Ví dụ 6: Hãy sử dụng hàm DATEDIF để tính ra số tháng giữa 2 mốc thời gian tương ứng trong cột C và D (Ngày tuyển dụng và Ngày nghỉ việc) cho từng nhân viên trong bảng. Để có thể tính được số tháng bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại địa chỉ ô F3 bạn nhập cú pháp =DATEDIF(C3,D3,”m”) để hàm thực hiện việc tính số tháng giữa 2 mốc thời gian được xét.

Chú thích công thức:

 • C3: Là mốc thời gian đầu tiên/ ngày bắt đầu của khoảng thời gian ta xét để tính tháng.
 • D3: Là mốc thời gian cuối cùng/ ngày kết thúc của khoảng thời gian ta xét để tính tháng.
 • “m”: Là viết tắt dạng văn bản của đơn vị thời gian. Hàm sẽ trả về số tháng  giữa 2 khoảng thời gian ta xét.
  Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Bước 2: Sau đó nhấn ENTERCOPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại, hàm DATEDIF sẽ trả về số tháng giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Ví dụ 7: Hãy sử dụng hàm DATEDIF để tính ra số năm giữa 2 mốc thời gian tương ứng trong cột C và D (Ngày tuyển dụng và Ngày nghỉ việc) cho từng nhân viên trong bảng. Để có thể tính được số năm bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại địa chỉ ô G3 bạn nhập cú pháp =DATEDIF(C3,D3,”y”) để hàm thực hiện việc tính số năm giữa 2 mốc thời gian được xét.

Chú thích công thức:

 • C3: Là mốc thời gian đầu tiên/ ngày bắt đầu của khoảng thời gian ta xét để tính năm.
 • D3: Là mốc thời gian cuối cùng/ ngày kết thúc của khoảng thời gian ta xét để tính năm.
 • “y”: Là viết tắt dạng văn bản của đơn vị thời gian. Hàm sẽ trả về số năm giữa 2 khoảng thời gian ta xét.
  Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Bước 2: Sau đó nhấn ENTERCOPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại, hàm DATEDIF trong excel sẽ trả về số năm giữa 2 khoảng thời gian ta xét.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm DATEDIF – Hàm đếm thời gian

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND excel

Cú pháp các hàm HOUR, MINUTE, SECOND

=HOUR(serial_number).

=MINUTE(serial_number).

=SECOND(serial_number).

Chú thích: serial_number: Là thời gian các bạn muốn chuyển đổi thành giờ (hàm HOUR), phút (hàm MINUTE), giây (hàm SECOND) tương ứng, và đây là tham số bắt buộc.

Cách dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong excel

Dựa vào bảng dữ liệu HÀM HOUR, MINUTE, SECOND TRONG EXCEL được cho bên dưới, bạn hãy thực hành các ví dụ sau để hiểu hơn về hàm các hàm này trong excel nhé.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Ví dụ 8: Hãy tách ra giá trị giờ từ các ô chứa giá trị thời gian trong cột A. Để thực hiện được yêu cầu của đề bài bạn hãy thực hiện các bước như sau.

Bước 1: Bạn nhập cú pháp =HOUR(A3) vào địa chỉ ô B3 để hàm HOUR trong excel tiến hành tách ra giá trị giờ từ ô chứa thời gian tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Bước 2: Sau đó nhấn ENTERCOPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại, hàm HOUR  trong excel sẽ trả về giá trị giờ tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Ví dụ 9: Hãy tách ra giá trị phút từ các ô chứa giá trị thời gian trong cột A. Để thực hiện được yêu cầu của đề bài bạn hãy thực hiện các bước như sau.

Bước 1: Bạn nhập cú pháp =MINUTE(A3) vào địa chỉ ô C3 để hàm MINUTE trong excel tiến hành tách ra giá trị phút từ ô chứa thời gian tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Bước 2: Sau đó nhấn ENTERCOPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại và hàm MINUTE trong excel sẽ trả về giá trị phút tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Ví dụ 10: Hãy tách ra giá trị giây từ các ô chứa giá trị thời gian trong cột A. Để thực hiện được yêu cầu của đề bài bạn hãy thực hiện các bước như sau.

Bước 1: Bạn nhập cú pháp =SECOND(A3) vào địa chỉ ô D3 để hàm SECOND trong excel tiến hành tách ra giá trị giây từ ô chứa thời gian tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Bước 2: Sau đó nhấn ENTERCOPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại, hàm SECOND trong excel sẽ trả về giá trị giây tương ứng.

Các hàm thời gian trong Excel hiện nay - chi tiết nhất

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND – Excel

Các hàm thời gian trong Google Sheet

Ngoài việc sử dụng các hàm thời gian trong excel bạn còn có thể ứng dụng các hàm thời gian trong google sheet như hàm TIME, NOW, HOUR, … hay hàm đếm thời gian DATEDIF với những cú pháp tương tự như các hàm thời gian trong excel.

Nhưng có một số điểm khác biệt cần lưu ý về cách sử dụng hàm thời gian trong google sheet so với hàm thời gian trong excel đó là khi nhập cú pháp các hàm trong google sheet dấu phân cách giữa các đối số là dấu chấm phẩy(;) chứ không phải là dấu phẩy (,) như trong excel. Bạn cần lưu ý để tránh việc kết quả bị sai lệch và bị lỗi nhé.

Trong bài viết trên NTP đã chia sẻ đến với các bạn những kiến thức chi tiết nhất về hàm TIME và các hàm thời gian trong excel khác như HOUR, MINUTE, SECOND, hàm thời gian hiện tại trong excel (hàm NOW), hàm đếm thời gian (hàm DATEDIF). Mong rằng với bài viết này của NTP các bạn đã hiểu hơn về các hàm thời gian trong excel cũng như biết về hàm thời gian trong google sheet từ đó có thể ứng dụng để hoàn thành thật tốt các vấn đề trong học tập cũng như công việc của mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020